Vi hjälper våra kunder med aktiebolag att upprätta bokslut

Alla som driver aktiebolag ska upprätta ett bokslut med balansräkning och resultaträkning en gång om året. Ett årsbokslut för aktiebolag är omgärdat av formalia och styrs av lagar och regler som måste följas. Det är mycket vanligt att man tar in en redovisningsbyrå för att säkerställa ett korrekt bokslut. Att låta en auktoriserad redovisningsbyrå ta hand om årsredovisningen gör dessutom att man kan frigöra tid och resurser.

Vi på Anylator har lång erfarenhet av att upprätta bokslut och hjälper er att få ett korrekt årsbokslut. Vi är väl insatta i de regler och formalia som förekommer vid bokslut, från det lilla aktiebolagets ganska enkla årsbokslut till komplexa koncernredovisningar.

Vi har tillgång till flera av de större svenska stora bokföringssystemen. Det ger oss korta och snabba processer för att kunna hämta in den information vi behöver, direkt från ert system. Med uppgifter som bokföringsunderlag, varulager, anläggningar och inventarier, hjälper vi våra kunder att periodisera och göra avskrivningar korrekt

När det måste bli rätt

Ett bokslut för aktiebolag får inte innehålla några felaktigheter, därför hjälper vi våra kunder att göra en avstämning så att allt blir rätt. Ibland upptäcker vi felaktigheter i bokföringen och kan då hjälpa till att rätta felet i tid.

Naturligtvis har vi koll på vilka lagar som styr årsbokslut och hur man beräknar företagets skatt. Vi garanterar att de bokslut som vi gör uppfyller alla formella krav i årsredovisningslagen och upprättas i enlighet med god redovisningssed.

Ett annat lagkrav är att lämna in en förvaltningsberättelse tillsammamans med årsbokslutet. Här ger man en översikt av aktiebolagets verksamhet, ställning och resultat. Man nämner även viktiga saker som har inträffat under räkenskapsåret, tillsammans med förväntningar inför framtiden, risker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Referenser på företag som kan intyga vår kompetens